Cầu trục, Cổng trục đặc biệt

240.000.000

Cầu trục mâm từ Cổng trục chân dê
Cầu trục gầu ngoạm Cổng trục container
Cầu trục chống cháy nổ Cổng trục thủy điện

còn 100 hàng